Jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego uwzględnionych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. jest satelitarne złoże Złoczew. Jest ono położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Rozciąga się wąskim pasem o szerokości 1000-1500 m na długości ok. 10 km na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz Ostrówek (powiat wieluński).
Wystąpienie Kopalni o wydanie koncesji na wydobycie węgla musi być poprzedzone przygotowaniem dokumentacji geologicznej. Kolejnymi krokami będą: opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych, projektu zagospodarowania złoża, następnie raportu oddziaływania naszego przedsięwzięcia na środowisko i w końcu wspólnie z samorządami dokonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
W ramach realizacji przyznanej przez Ministra Środowiska koncesji z dnia 30.06.2010 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego Złoczew, od 1 grudnia 2010 roku Kopalnia prowadzi prace wiertnicze, których celem jest udokumentowanie złoża w kategorii C1+ B.
W ramach prac objętych koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Złoczew” do 23.04.2012 roku w zakresie prac wiertniczych wykonano:

  • 99 otworów złożowych o łącznej głębokości 25 517 m, 
  • 37 otworów geologiczno-inżynierskich w obrębie zboczy projektowanej odkrywki o łącznej głębokości 4 090 m,
  • 66 otwory geologiczno-inżynierskie zlokalizowane w rejonie projektowanego zwałowiska zewnętrznego o łącznej głębokości 2 626 m.
  • 28 otworów hydrogeologicznych o łącznej głębokości 3 006 m.

Łącznie wykonano 230 otworów na planowane w koncesji 272, co stanowi ok. 84,55 % otworów i ok. 85 % metrażu objętego „Projektem prac geologicznych …”
Do końca marca 2012r. zawarto łącznie 357 umów, z czego 248 umów (ugód na wejście w teren) z właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane są otwory planowane do wykonania w ramach prac i robót geologicznych oraz 109 umów dla potrzeb innych działań (m.in. dojazdu do otworów, poszerzenia placu wierceń).

Bardzo istotną z punktu widzenia mieszkańców jest rzetelna informacja dotycząca planów realizacji przyszłej inwestycji. Kopalnia wychodząc naprzeciw tym potrzebom otworzyła punkt informacyjny dla mieszkańców okolicznych gmin 19.09.2011 roku w Złoczewie przy ulicy Kościelnej 31. Do dnia dzisiejszego z informacji udzielanych w punkcie skorzystało około 450 mieszkańców. Ponadto kopalnia zorganizowała 9 spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnej społeczności i administracji samorządowej.
Realizacja nowej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla przedłużenia pracy największego w kraju kompleksu górniczo-energetycznego, jaki tworzą Kopalnia i Elektrownia Bełchatów. Jednak budowa kopalni w Złoczewie przyczyni się nie tylko do dalszego rozwoju naszej firmy i utrzymania zdolności produkcyjnych, ale przede wszystkim stanie się ogromną szansą dla mieszkańców terenów, na których zalega węgiel. Inwestycja ta to przede wszystkim nowe miejsca pracy dla mieszkańców gmin, na terenie których znajduje się złoże Złoczew. To także zwiększenie wpływów do budżetu gmin (opłaty eksploatacyjne, przychody z różnego rodzaju podatków związanych z eksploatacją węgla), rozwój infrastruktury i lokalnej przedsiębiorczości, a także ustabilizowanie źródeł finansowania gminnych inwestycji.

[nggallery id=4]

kwbbelchatow_site