W związku z powołaniem Fundacji PGE - ENERGIA Z SERCA działania charytatywne będą realizowane za jej pośrednictwem.

Fundacja PGE – ENERGIA Z SERCA, działa zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Fundatora – PGE Polską Grupę Energetyczną, która jest liderem sektora energetycznego w Polsce i kierując się nimi, Zarząd Fundacji PGE – ENERGIA Z SERCA ustanowił „Zasady przyznawania darowizn” w ramach fundacji.

Wsparcie w formie darowizny kierowane jest w szczególności na:

  • naukę i edukację,
  • działalność ekologiczną i ochronę środowiska,
  • lecznictwo i ochronę życia,
  • pomoc społeczną,
  • wsparcie organizacji społecznych i samorządowych,
  • wsparcie instytucji kultury i dziedzictwa narodowego,
  • sport dzieci i młodzieży,
  • pomoc pracownikom w sytuacjach życiowych. 

Dołączony plik:

Zasady udzielania wsparcia
W związku z procedurami obowiązującymi w kwestii udzielanego wsparcia w ramach projektów z obszaru zaangażowania społecznego informujemy, że warunkiem rozpatrzenia propozycji z tym związanej jest przesłanie do Działu Komunikacji (DOK) PGE GiEK S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów (ewa.dziedzic@gkpge.pl) lub na adres: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100
Dział Komunikacji (DOK)

wypełnionego i podpisanego formularza – „Wniosku o udzielenie darowizny”.

Rekomendowane przez PGE GiEK S.A. będą wyłącznie wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji w roku 2013, nadesłane w okresie od 1 czerwca do 30 września 2012 roku. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji wnioski zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Fundację. 
Po 30 września 2012 roku wnioski prosimy kierować do Fundacji PGE na adres:

FUNDACJA PGE - ENERGIA Z SERCA
00-496 Warszawa
ul. Mysia 2 

kwbbelchatow_site