Ponad trzystu uczestników z kilkunastu państw, sesja plenarna, sesje referatowe i dyskusje dotyczące branży węgla brunatnego – w Bełchatowie zakończył się w środę 13 kwietnia IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego.

Efektem trzydniowych obrad będzie uchwała kongresowa, która zostanie rozesłana do instytucji państwowych zajmujących się przemysłem wydobywczo-energetycznym, a także do posłów i gremiów politycznych, od których m.in. zależy jak będzie wyglądała przyszłość energetyki opartej na węglu brunatnym. Uchwałę otrzymają również wszyscy uczestnicy kongresu.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego”, a jego uczestnicy często zwracali uwagę na znaczenie tego surowca dla Polski. – Węgiel brunatny w polskiej energetyce od lat pełni rolę paliwa strategicznego – mówił podczas otwarcia kongresu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. – Zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny jest gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki zasobom tych surowców możemy kreować polską energetykę – podkreślał wiceminister. Dodawał, że przed górnictwem stoi wiele wyzwań. Jego zdaniem najważniejsze to m.in. wyczerpywanie się istniejących odkrywek, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska. – Dlatego należy zwiększyć efektywność, utrzymać wysoki poziom konkurencyjności oraz uruchamiać nowe odkrywki. W tym roku, a najpóźniej w przyszłym zapadną decyzje o nowych odkrywkach – zapewniał wiceminister.

Obecni na kongresie wiceprezesi PGE Polskiej Grupy Energetycznej: Ryszard Wasiłek i Bolesław Jankowski podkreślali bardzo istotną rolę największej polskiej grupy energetycznej dla funkcjonowania sektora górnictwa odkrywkowego. – Nie sposób mówić dzisiaj o roli polskiego górnictwa węgla brunatnego, nie uwzględniając roli PGE dla tej branży – mówił Bolesław Jankowski, wiceprezes zarządu ds. handlu. – Jako największe przedsiębiorstwo sektora energetycznego w Polsce, w zeszłym roku wydobyliśmy prawie 50 mln ton tego surowca. Udział w rynku produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego to ponad 30 proc. Oznacza to, że jedna trzecia energii elektrycznej w Polsce to energia z węgla brunatnego. Z tego względu czujemy olbrzymią odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój energetyki opartej o ten surowiec – podkreślał Bolesław Jankowski.

Odpowiedzialnie myśleć o przyszłości

Na aspekty odpowiedzialności i bezpieczeństwa, w kontekście znaczenia węgla brunatnego dla krajowej gospodarki, zwracali uwagę członkowie zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, spółki w której skład wchodzą dwie największe obecnie polskie kopalnie węgla brunatnego – Bełchatów i Turów. – Świadomość tej roli to także duża odpowiedzialność, jaka na nas ciąży i z której musimy sobie zdawać sprawę – mówił Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK SA. – Możemy się zastanawiać, czy udział branży węgla brunatnego w krajowej energetyce w kolejnych latach będzie malał, czy wzrastał, jednak faktem jest to, że nie jesteśmy w stanie zastąpić innym paliwem luki, która powstałaby po wyeliminowaniu węgla brunatnego. Baza zasobowa w postaci już eksploatowanych złóż oraz złóż udokumentowanych, których eksploatacja może być uruchomiona w ciągu kilku następnych lat, nasze doświadczenie, potencjał organizacyjny, a przede wszystkim ludzki, dają solidne podstawy do utrzymania naszej pozycji w kolejnych latach – podkreślał.

Stanisław Żuk, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK, mówił z kolei o wyzwaniach i zagrożeniach dla branży górnictwa węgla brunatnego w Polsce. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. potwierdza istotną rolę węgla brunatnego w polskiej energetyce. Zgodnie z prognozami poziom wydobycia węgla będzie na stabilnym, zbliżonym do obecnego, przy czym eksploatowane złoża zapewniają niezmienny poziom wydobycia do 2020 r. – Po 2020 r. poziom wydobycia węgla brunatnego będzie się zmniejszał – zaznaczał wiceprezes Stanisław Żuk.

Gospodarz kongresu Kazimierz Kozioł, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów wskazywał na konieczność współpracy wielu środowisk, która jest niezbędna do rozwoju branży. – Wszyscy tutaj zgromadzeni wiemy, że nie ma polskiej energetyki bez węgla brunatnego – przekonywał. – Zasoby tego surowca w Polsce oscylują wokół 25 mld ton w udokumentowanych złożach. Nie możemy zaprzepaścić tego naturalnego bogactwa. Obecnie w Polsce i na świecie węgiel brunatny jest najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej, a problem zabezpieczenia potrzeb energetycznych na dziś i w przyszłości jest problemem globalnym. Dyrektor Kozioł przypomniał także o potrzebie doskonalenia procesów w obszarze wydobycia węgla i wytwarzania energii, wdrażania nowych technologii oraz zabezpieczenia perspektywicznych złóż węgla brunatnego. – Wszyscy wiemy, że proces uruchomienia nowych kopalń węgla brunatnego jest długotrwały, musi być poprzedzony m.in. działaniami zabezpieczającymi złoża o znaczeniu strategicznym przed nadmierną zabudową infrastrukturalną. Polska węglem stała i stoi. Dlatego niezbędne są wspólne działania samorządowców, przedsiębiorców, parlamentarzystów i rządu przeciw dekarbonizacji gospodarki – podkreślał.

Europejska stolica węgla brunatnego

W otwarciu kongresu uczestniczyli m.in. parlamentarzyści: Beata Mateusiak-Pielucha, Anna Milczanowska, Elżbieta Radziszewska, Marek Suski, Dariusz Kubiak, Rafał Wójcikowski oraz senator Wiesław Dobkowski, a także Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii w Ministerstwie Energii, Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa i Waldemar Wyczachowski, starosta  bełchatowski.

Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie to jedna z największych imprez branżowych w Polsce. Biorą w niej udział specjaliści branży górniczej i energetycznej, przedsiębiorcy, ekonomiści oraz naukowcy nie tylko z Polski, ale również z wielu europejskich krajów, m.in. z Niemiec, Belgii, Czech, Słowacji, Serbii, Hiszpanii, Bułgarii i Grecji. Podczas kongresu dyskusje toczyły się na różnorodne tematy, związane m.in. z  nowoczesnymi technologiami stosowanymi w górnictwie, wykorzystaniem perspektywicznych złóż węgla brunatnego i proekologicznymi aspektach wydobycia tego surowca. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy kongresu podkreślali, że jest on okazją do wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych środowisk oraz do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Kongresowi towarzyszyła wielobranżowa sesja wystawiennicza, na której swoje produkty i osiągnięcia prezentowali przedstawiciele sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.

Na zakończenie kongresu dyrektor Kazimierz Kozioł podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację kongresu. – To dzięki waszemu wysiłkowi przygotowania, które rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku, przebiegły tak sprawnie. Słowa wdzięczności kieruję również do autorów referatów i członków komitetu naukowego, a także do zarządu PGE GiEK za pomoc w organizacji. Mam nadzieję, że za dwa lata spotkamy się na jubileuszowym, dziesiątym kongresie – podsumowywał tegoroczny kongres.

kwbbelchatow_site