„TRANSFORMACJA WĘGLA BRUNATNEGO” – pod takim hasłem w dniach 17–19 kwietnia 2023 roku odbędzie się w Bełchatowie XI Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Bełchatów stanie się miejscem integracji osób ze środowiska górniczego i energetycznego. Naukowcy i eksperci związani z branżą podejmować będą ważne dla gospodarki tematy związane z przyszłością węgla brunatnego, który stanowi istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Organizatorem kongresu jest Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie. Trzydniowe obrady odbędą się tradycyjnie w bełchatowskiej hali widowiskowo-sportowej. Przewiduje się udział kilkuset osób, w tym przedstawicieli prestiżowych ośrodków naukowych oraz osób związanych z branżą górniczą i energetyczną z kraju i zagranicy, m.in. z Kanady, Japonii, Niemiec, Austrii, Belgii, Bułgarii.

Świat znajduje się obecnie w krytycznym momencie ze sprawą skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i kryzysu energetycznego. Bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako niezależność energetyczna i paliwowa - staje się dziś synonimem bezpieczeństwa narodowego. Międzynarodowy Kongres Węgla Brunatnego będzie doskonałą okazją, aby w gronie najlepszych specjalistów z branży górniczej porozmawiać o przyszłości tego paliwa, przede wszystkim o tym, jaka będzie jego rola w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego w najbliższych latach, nie zapominając jednocześnie o wyzwaniach związanych z koniecznością transformacji sektora energetycznego – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W trakcie Kongresu podjęte zostaną tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny. Omówiona zostanie m.in. obecna i przyszła rola tego surowca w krajach europejskich i na świecie, wyzwania stojące przed branżą górnictwa węglowego w kontekście planowanej dekarbonizacji energetyki oraz nowe kierunki i technologie oparte na węglu brunatnym. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zapoznania się z aspektami ochrony środowiska w górnictwie węgla brunatnego, roli surowca w bilansowaniu i stabilizowaniu systemów energetycznych, europejskiej polityki ochrony klimatu i dążenia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

W komitecie naukowym Kongresu zasiądą eksperci z dziedziny górnictwa z wielu technicznych uczelni wyższych oraz branżowych instytucji. Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a wiceprzewodniczącym prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz z Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy w AGH Kraków - wiceprezes zarządu PGE GiEK.

Tradycyjnie jednym z elementów kongresu będzie wielobranżowa sesja wystawiennicza, podczas której swoje produkty i osiągnięcia zaprezentują firmy sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.

W drukowanych materiałach kongresowych zostaną zamieszczone referaty naukowe, które wraz z ich streszczeniem w języku polskim i języku angielskim można wysyłać do 20 stycznia 2023 r.

Szczegóły dot. wydarzenia, wraz z dokumentami niezbędnymi do rejestracji, dostępne są na stronie internetowej Kopalni Bełchatów w dedykowanej zakładce: https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Kongres oraz na stronie http://www.sitgbelchatow.pl/.

PGE GiEK: The preparations for the 11th International Brown Coal Mining Congress in Bełchatów are under way

The motto of the 11th International Brown Coal Mining Congress in Bełchatów on 17-19 April 2023 is “THE TRANSFORMATION OF BROWN COAL”. Bełchatów will become a place of integration for people from the mining and energy community.  Scientists and experts associated with the industry will discuss important for the economy issues related to the future of brown coal, which is an important element stabilising the energy security of Poland.

The organiser of the congress is the Bełchatów Lignite Mine, a branch of PGE Górnictwo i Energetyka Ekonomiczna belonging to the PGE Group and the Bełchatów Branch of the Association of Mining Engineers and Technicians. The three-day meeting will traditionally take place in the sports and entertainment hall in Bełchatów. Several hundred people are expected to participate, including representatives of prestigious research centres and people associated with the mining and energy industry from Poland and abroad, inter alia from Canada, Japan, Germany, Austria, Belgium and Bulgaria. 

“The world is currently at a critical moment due to the complicated geopolitical situation and the energy crisis. Energy security, understood as independence in the sphere of energy and fuel, is becoming synonymous with national security these days. The International Brown Coal Congress will be an excellent opportunity to discuss the future of this fuel with the best specialists from the mining industry -– primarily its role in ensuring energy security in the coming years without forgetting about the challenges related to the necessity to transform the energy sector,” emphasises Andrzej Legeżyński, the President of the Management Board of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

During the Congress, topics important for the economy related to the future of the cheapest source of energy, which is lignite, will be discussed. Among other things, the current and future role of this fuel in European countries and in the world, the challenges faced by the coal miningindustry in the context of the planned decarbonisation of the energy sector, and the new directions and technologies based on lignite will bediscussed. The participants will have the opportunity to learn about the environmental protection aspects in brown coal mining, the role of thefuel in balancing and stabilising energy systems, the European climate protection policy and the efforts to reduce carbon dioxide emissions.

The scientific committee of the Congress will include experts in the field of mining from many technical universities and industry institutions. The chairman of the scientific committee is Prof.Jerzy Lis, PhD. Eng., rector of the AGH University of Science and Technology in Krakow, and Prof. Zbigniew Kasztelewicz, PhD. Eng., from the Department of Mining Engineering and Occupational Safety at AGH Krakow - Vice-President of the Management Board of PGE GiEK.

Traditionally, one of the elements of the congress will be a multi-industry exhibition session, during which companies from the mining and energy sectors will present their products and achievements.

The printed materials for the Congress will include scientific papers, which, together with their abstracts in Polish and English, can be sent until 20 January 2023.

The details of the event, together with the documents necessary for registration, are available on the website of Bełchatów Lignite Mine under a dedicated tab: https://kwbbelchatow.pgegiek.pl/Kongres, and on the following website: http://www.sitgbelchatow.pl/.

kwbbelchatow_site