Wydobycie węgla brunatnego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, otoczeniem społecznym i celami grupy kapitałowej w dążeniu do zwiększenia jej wartości. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów dobrowolnie przyjęła strategię uwzględniającą w swej działalności aspekty społeczne, etyczne i ekologiczne oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Jako firma odpowiedzialna społecznie za normę uznajemy zarówno działania zgodne z obowiązującym prawem, jak również przestrzeganie norm moralnych i etycznych. Kopalnia Bełchatów konsekwentnie realizuje swoje cele, a jednym z najważniejszych jest ochrona przyrody i naturalnego otoczenia człowieka. Umiejętnie łączy rozwój gospodarczy z potrzebami ludzi i środowiska postrzeganego nie tylko jako obszar cenny przyrodniczo i krajobrazowo, ale również jako miejsce życia lokalnej społeczności. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów realizuje wytyczone cele w obszarze społecznej odpowiedzialności poprzez:

  • minimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, spowodowanego prowadzoną działalnością,
  • wdrażanie technologii przyjaznych środowisku,
  • podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej,
  • ciągłe doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne,
  • dbałość o zachowanie najwyższych standardów w dziedzinie zarządzania i rozwoju kadr,
  • troskę o pracowników,
  • wspieranie programów i inicjatyw z różnych sfer życia społecznego poprzez angażowanie się w promowanie kultury i sztuki, popularyzowanie zdrowego stylu życia, edukację, oświatę, wypoczynek, a także różne dyscypliny sportowe w ramach działań sponsorskich,
  • wspieranie instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób potrzebujących oraz społeczności lokalnej w ramach działań dobroczynnych.