Utrzymywanie zdolności wydobywczej węgla brunatnego w Kopalni  Bełchatów przez zaplecza techniczne oraz administrację powoduje wytwarzanie odpadów. Źródłami powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne są procesy produkcyjne oraz działalność remontowa i konserwacyjna maszyn, urządzeń i środków transportu.

Gospodarka odpadami w Oddziale KWB Bełchatów prowadzona jest w oparciu o trzy podstawowe decyzje Marszałka Województwa Łódzkiego na wytwarzanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Rogowcu (pozwolenie zintegrowane) i Chabielicach, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów z Pola Bełchatów i Pola Szczerców oraz decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Ponadto funkcjonuje także wewnętrzne uregulowanie jako instrukcja Dyrektora Oddziału – Gospodarka odpadami w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, określająca sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami.

Wytwarzane odpady w komórkach organizacyjnych Kopalni przekazywane są do miejsc ich magazynowania. Odpady magazynowane są w wyznaczonych i przystosowanych miejscach, uwzględniających ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zagrożenia jakie mogą powodować dla ludzi i środowiska naturalnego. Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja wytworzonych, odzyskiwanych i przekazywanych uprawnionym odbiorcom odpadów, w oparciu o którą sporządzane są obowiązujące sprawozdania o wytwarzanych i zagospodarowanych odpadach.

Na terenie kopalni prowadzony jest odzysk wszystkich wytwarzanych odpadów wydobywczych z Zakładu Produkcji Kruszyw w Chabielicach oraz osadów ściekowych z oczyszczalni. Pozostałe rodzaje odpadów, które nie mogą być podane odzyskowi na terenie Kopalni zostają przekazane uprawnionym odbiorcom zewnętrznym do ich zagospodarowania.