Wody pompowane przez studnie odwodnienia wgłębnego odprowadzane są rurociągami do systemu rowów okalających odkrywki, a stamtąd wprost do cieków naturalnych. Wody te nie wymagają oczyszczania i spełniają normy wód I i II klasy czystości.

Natomiast wody z opadów atmosferycznych i z powierzchni wyrobiska odprowadzane są rurociągami poprzez pompownie na powierzchnię terenu i tam rowami kierowane są do zbiorników zwanych osadnikami.

Podstawowym zadaniem tych zbiorników jest końcowe oczyszczenie wód pochodzących z odwodnienia powierzchniowego.Wody te charakteryzują się dużą zmiennością i znaczną zawartością zawiesin, często mają wysoką mętność, zmienną barierę i wysoką utlenialność.

Oczyszczenie wód kopalnianych w osadnikach polega na grawitacyjnej sedymentacji cząstek zawieszonych w wodzie, które wspomagane jest przez zastosowanie filtra roślinnego. Zastosowana w osadnikach technologia oczyszczania „wód brudnych” z zawiesin koloidalnych i pseudokoloidalnych przy użyciu filtra roślinnego bazuje na 2 stopniach oczyszczania:

  • etap wstępny – usuwanie grubszych cząsteczek w osadniku sedymentacyjnym w okresie 10 – 16 godzin,
  • etap końcowy – przepływ wody przez obszar zasiedlony roślinnością wodną i błotną.

Uzyskane efekty oczyszczenia są pozytywne, a po oczyszczeniu wody te mają zawsze co najmniej II klasę czystości wód.

Aktualnie eksploatowane są trzy osadniki :

  • Osadnik Winek w Żłobnicy – jednokomorowy, powierzchnia lustra wody – 8,2 ha, przepustowość – 105 m3/min,
  • Osadnik nr 3 w Kamieniu – trzykomorowy, powierzchnia lustra wody – 21 ha, przepustowość – 180 m3/min,
  • Osadnik nr 1- Sz w Chabielicach – trzykomorowy, powierzchnia lustra wody – 22,28 ha, przepustowość – 120 m3/min,
  • oraz jedna komora nr 1 osadnika północnego w Piaskach.

Oczyszczanie wód w ww. osadnikach realizowane jest na drodze sedymentacji osadów ze wspomaganiem filtra roślinnego. Oczyszczone wody zawsze mieszczą się w parametrach II klasy czystości dla wód powierzchniowych. Teren filtra roślinnego to: miejsca lęgowe ptactwa (łabędzie, kaczki), siedlisko zróżnicowanej roślinności wodnej, żab i wielkie „akwarium" dla różnych gatunków ryb. Osadniki są też ozdobą krajobrazu oraz miejscem wypoczynku myśliwych i wędkarzy.

kwbbelchatow_site