Emisja hałasu z Pola Bełchatów i Pola Szczerców związana jest głównie z pracą maszyn podstawowych: koparek i zwałowarek oraz przenośników taśmowych i ich napędów. Lokalnymi źródłami hałasu o niewielkim zasięgu i epizodycznym oddziaływaniu w aspekcie ciągłej pracy Kopalni, są maszyny i sprzęt pomocniczy: spycharki, ciągniki, dźwigi samojezdne, koparki lekkie, równiarki itp.

W zakresie wielkości emisji hałasu do środowiska istotne są: rodzaje i liczba zaangażowanych w wydobycie maszyn i urządzeń oraz ich usytuowanie względem zabudowań położonych wokół pól. O zasięgu i natężeniu hałasu decydują tu zwłaszcza układy technologiczne usytuowane na najwyższych poziomach wyrobiska i zwałowiska. Pomiary hałasu prowadzone cyklicznie (co dwa lata)zgodnie z obowiązującymi decyzjami. Odział realizuje następujące działania w celu rozwiązania ponadnormatywnego problemu hałasu:

  • montujemy na trasach przenośników zestawy krążników nośnych kompozytowych z obniżoną emisją hałasu (płaszcz wykonany z tworzywa kompozytowego). Równocześnie prowadzone są prace nad innymi zestawami charakteryzującymi się niskoemisyjnością (zestaw nośny stalowy wygłuszony od wewnątrz z powłoką poliuretanową na zewnątrz).
  • wdrażamy do realizacji koncepcję prowadzenia przenośników łączących Pole Szczerców z Polem Bełchatów  w aspekcie nowego usytuowania II pochylni głównej, wpływającego na redukcję poziomu hałasu tj. przesunięcia lokalizacji rozdzielni nadkładu węgla o ok. 1350m w kierunku na wschód od dotychczas projektowanej.
  • w miejscowości Kamień wykupiliśmy 15 zabudowań.

Przedstawione powyżej działania mają na celu zmniejszenie emisji akustycznej do środowiska.