Emisja hałasu z Pola Bełchatów i Pola Szczerców związana jest głównie z pracą maszyn podstawowych: koparek i zwałowarek oraz przenośników taśmowych i ich napędów. Lokalnymi źródłami hałasu o niewielkim zasięgu i epizodycznym oddziaływaniu w aspekcie ciągłej pracy Kopalni, są maszyny i sprzęt pomocniczy: spycharki, ciągniki, dźwigi samojezdne, koparki lekkie, równiarki itp.

W zakresie wielkości emisji hałasu do środowiska istotne są: rodzaje i liczba zaangażowanych w wydobycie maszyn i urządzeń oraz ich usytuowanie względem zabudowań położonych wokół pól. O zasięgu i natężeniu hałasu decydują tu zwłaszcza układy technologiczne usytuowane na najwyższych poziomach wyrobiska i zwałowiska. Pomiary hałasu prowadzone cyklicznie (co dwa lata) oddzielenie dla każdego pola nie wykazują przekroczeń obowiązujących norm. W rejonie Pola Bełchatów natężenie emisji hałasu zmieni się pozytywnie w najbliższym czasie.

Od 15.09.2003 r. zakończył pracę I poziom w wyrobisku i od tego momentu najwyżej pracującym ciągiem jest II ciąg na rzędnej + 154 m n.p.m., a więc ok. 45 m poniżej trawnika. II ciąg w tym wyrobisku zakończy pracę w I połowie 2007 r. Na zwałowisku wewnętrznym Pola Bełchatów ciągiem pracującym powyżej powierzchni terenu był ciąg V. Zakończył on jednak pracę w III kwartale 2006 r., a niżej pracujący IV ciąg zwałowy jest posadowiony na rzędnej + 193 m n.p.m., a więc ok. 7 m poniżej powierzchni terenu. Zmiana ta spowodowała obniżenie poziomu hałasu w rejonie oddziaływania II ciągu koparkowego i IV ciągu zwałowego bezpośrednio po zakończeniu ich pracy. W zakresie Pola Szczerców zakończone zostały badania emisji hałasu w rejonie wyrobiska i zwałowiska zewnętrznego.

Po przeanalizowaniu wyników pomiarów już wykonanych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku. Aktualnie jest opracowywana przez POLTEGOR-PROJEKT Sp. z o.o. koncepcja wyciszenia projektowanej trasy przenośników nadkładowych i węglowych łączących Pole Szczerców z Polem Bełchatów.Projektant opracuje koncepcję wyciszenia stacji napędowych i przenośników mających wpływ na zabudowę położoną wzdłuż projektowanej trasy.

Ograniczenia zasięgu emitowanego hałasu osiągamy przez stosowaną ochronę czynną i bierną. Czynna ochrona przed hałasem polega na stosowaniu maszyn i urządzeń o niższej mocy akustycznej wynikającej z wprowadzania odpowiednich zmian konstrukcyjnych. Zastosowanie metod czynnych w odniesieniu do zespołu źródeł hałasu układu KTZ możliwe jest głównie na etapie remontów maszyn i urządzeń pracujących w Kopalni oraz utrzymywanie ich w nienagannym stanie technicznym w trakcie eksploatacji. Bierna ochrona przed hałasem to stosowanie środków technicznych polegających na obudowie dźwiękochłonnej źródeł lub ekranowaniu obiektów przez budowę ekranów, wałów ziemnych i wprowadzanie pasów zieleni.Ponadto:

  • projektowane i wykonywane będą z maksymalnie podwyższoną dokładnością ich pasowania, węzły ruchome (obrotowe) krążników i zestawów krążnikowych,
  • zestawy krążnikowe wykonywane będą z tworzyw sztucznych,
  • w miejsce dotychczas stosowanych pod członami przenośnikowymi pontonów metalowych, pontony strunobetonowe,
  • zabudowa trasy odbywać się będzie z maksymalną starannością w zakresie ustawienia osiowego poszczególnych członów w trasie i ustawienia ich w jednej płaszczyźnie.