pospolka-piaszczysto-zwirowa-krzemienna.jpg

POCHODZENIE

Bruki krzemienne są osadem piaszczysto-żwirowo-krzemiennym górnego miocenu i zalegają w spągowej części kompleksu ilasto-piaszczystego. Stanowią charakterystyczny poziom lito-stratygraficzny, granicę erozyjną, tzw. powierzchnię "mycia".  Miąższość tej warstwy jest bardzo zróżnicowana i może wynosić kilka metrów. Kopalina charakteryzuje się skomplikowanymi geologiczno-górniczymi warunkami zalegania tj. zmienną miąższością i rzędnymi zalegania, wyklinowywaniem się warstw oraz obecnością cienkich wkładek ilastych i przewarstwień piaszczystych. 

ZASTOSOWANIE

  • kruszywo drogowe do utwardzenia podłoży, materiał nasypowy,
  • materiał dekoracyjny w zagospodarowaniu terenów zielonych.
kwbbelchatow_site