Zasady sprzedaży węgla brunatnego z Kopalni Bełchatów
dla odbiorców w okresie do 30 kwietnia 2023 r.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oferuje do sprzedaży węgiel brunatny, do spalania na terytorium RP, na cele grzewcze dla podmiotów, które zostały wskazane w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym jako korzystające ze zwolnienia przy nabyciu węgla do celów opałowych tj.:

 • gospodarstw domowych (w tym m.in. dla indywidualnych gospodarstw domowych, dla wspólnot mieszkaniowych);
 • organów administracji publicznej;
 • jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiotów systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • podmiotów leczniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

będących finalnymi nabywcami wyrobów węglowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, o następujących parametrach jakościowych:

Wartość opałowa nie mniejsza niż 7200 kJ/kg*
Zawartość siarki - nie większa niż 1,5%*
Wilgotność - nie większa niż 55%*
Popiół - ok. 15%*

* Parametry jakościowe i sortyment węgla może odbiegać od deklarowanych powyżej parametrów. 

Sortymenty i cena bez akcyzy.

Węgiel brunatny sortowanyCena netto za tonę bez akcyzy**Cena brutto za tonę bez akcyzy**
0 mm – 80 mm155,70 zł191,51 zł
80 mm – 300 mm248,42 zł305,56 zł

** - ceny obowiązują do 30.04.2023 r.

Warunki zamówienia

Węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych będzie sprzedawany po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym i wyznaczeniu przez sprzedawcę daty odbioru.

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: 422 222 130 w godzinach: 7.00 - 15.00 w dni robocze.

 1. W zamówieniu należy podać:
  1. imię i nazwisko/nazwę nabywcy węgla,
  2. adres zamieszkania/siedzibę nabywcy węgla oraz adres, w którym zostanie wykorzystany zakupiony węgiel,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. adres email nabywcy, jeśli taki adres nabywca posiada (nie dotyczy nabywców indywidualnych),
  5. zadeklarowaną ilość węgla do zakupu oraz sortyment:
   1. Limit 2–12 ton dla indywidualnego gospodarstwa domowego, na sezon grzewczy. Istnieje możliwość zakupu różnych ilości w sezonie grzewczym z zachowaniem łącznego limitu do 12 ton na sezon grzewczy na jedno indywidualne gospodarstwo domowe. Dopuszcza się odchylenie w ilości +/- 10% załadowanego węgla).
   2. Limit 2–26 ton dla pozostałych odbiorców zwolnionych z akcyzy na sezon grzewczy. Istnieje możliwość zakupu różnych ilości w sezonie grzewczym z zachowaniem łącznego limitu do 26 ton na sezon grzewczy dla jednego odbiorcy. Dopuszcza się odchylenie w ilości +/- 10% załadowanego węgla).
  6. numer rejestracyjny pojazdu, numer rejestracyjny w przypadku naczepy, którym zostanie odebrany zakupiony węgiel oraz w przypadku odbioru węgla przez przewoźnika - pełnomocnika należy podać imię i nazwisko pełnomocnika.
 2. Dokumenty wymagane do realizacji sprzedaży:
  1. kopia deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB), w której zadeklarowano właściwe źródło ciepła (na paliwo węglowe), zgodnej z adresem budynku, dla którego zostanie zakupiony węgiel. W przypadku najmu/dzierżawy budynku lub lokalu przez odbiorcę instytucjonalnego kopia deklaracji CEEB właściciela/zarządcy budynku wraz z oświadczeniem, które potwierdza najem/dzierżawę,
  2. oświadczenie finalnego nabywcy węglowego,
  3. pełnomocnictwo udzielone przewoźnikowi przez kupującego w przypadku zlecenia zakupu i przewozu węgla przewoźnikowi,
  4. dowód osobisty kupującego lub pełnomocnika.
 3. Informacje dodatkowe:
  1. płatność na miejscu preferowana za pomocą karty płatniczej,
  2. w przypadku odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwo domowe możliwość stosowania przedpłaty za węgiel, szczegóły realizacji sprzedaży bezgotówkowej zostaną uzgodnione z kupującym przez pracownika Działu Sprzedaży,
  3. sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru węgla po wcześniejszym powiadomieniu odbiorcy pod wskazany numer telefonu.

Wydawanie węgla brunatnego

Złożone zamówienia realizowane będą w dni robocze,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 21.00.

Współrzędne geograficzne punktu sprzedaży na potrzeby GPS:
N 51.252130
E 19.335075

Pomoc w realizacji usług transportowych na terenie kraju oferuje Betrans, spółka z Grupy PGE: www.betrans.pl, tel. 887 443 315

***

Węgiel brunatny nie nadaje się do spalania we wszystkich typach pieców węglowych. Przed dokonaniem zakupu prosimy o sprawdzenie, czy Państwa instalacja grzewcza jest przystosowana do bezpiecznego spalania węgla brunatnego. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody z tego tytułu.