Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO-4211-18(4)/2011/1249/X-854/LK z dnia 30 grudnia 2011 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją nr OŁO-4211-9(8)/2011/1249/X-854/LK z dnia 29 lipca 2011 r. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2012r.

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr nr OŁO-4211-9(8)/2011/1249/X-854/LK z dnia 29 lipca 2011 r. została zatwierdzona taryfy dla energii elektrycznej.