SITG jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników górnictwa, geologiii specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem. SITG opiera swą działalność statutową na pracy społecznej członków. Celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników,
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce,
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno – organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego,
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG,
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki,
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej,
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki,
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Dzieje Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa na ziemi bełchatowskiej należy zacząć od decyzji o budowie nowoczesnego kompleksu górniczo-energetycznego w rejonie Bełchatowa. Wraz z ludźmi przyjeżdżającymi z różnych stron Polski do pracy w Kopalni „Bełchatów” znalazło się wielu, którzy mieli stażi doświadczenie w zorganizowanej działalności stowarzyszeniowej głównie w istniejących ośrodkach węgla brunatnego (okręg turoszowski, okręg koniński). To właśnie oni utworzyli grupę inicjatywną, która doprowadziła do powstania 11 czerwca 1974 roku Koła Zakładowego SITG przy działającej wówczas w Bełchatowie Delegaturze Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego. Stowarzyszenie skupiając w swych szeregach kadrę inżynieryjno-techniczną sprzyjało nie tylko wymianie doświadczeń zawodowych, ale także integracji pozazawodowej w powstającym zagłębiu bełchatowskim. To właśnie ich zasługą było organizowanie życia kulturalnego, towarzyskiego oraz kultywowanie tradycji górniczych. Koło SITG należące wówczas do Oddziału SITG we Wrocławiu liczyło wówczas 45 członków.21 stycznia 2003 r., Zarząd Główny SITG w Katowicach powołał Oddział SITG z siedzibą w Bełchatowie. Obecnie tj. w 2016 roku Oddział SITG w Bełchatowie zrzesza sześć Kół: Koło KWB Bełchatów, Koło Ramb, Koło Betrans, Koło Bestgum, Koło Seniora i Koło GiEK. Łącznie w Oddziale zrzeszonych jest 1242 członków.Dzięki mądrej i skutecznej działalności organu zarządzającego, dzisiaj Oddział SITG w Bełchatowie posiada własną siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie prowadzenia szkoleń.Tradycją stało się organizowanie przez Oddział SITG Międzynarodowych Kongresów Górnictwa Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Ich organizacja oraz poruszana tematyka są wysoko oceniane nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Pierwsze dwa Kongresy odbyły się we Wrocławiu w 1994 r. i 1996 r., a ich głównymi organizatorami byli: Wrocławski Oddział SITG, Zarząd Główny SITG i Politechnika Wrocławska. Po dłuższej przerwie, w 2002 r., w Bełchatowie odbył się III Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem ”Węgiel brunatny – paliwem energetyki XXI wieku”. Kolejne kongresy odbywały się również w Bełchatowie. W tym roku tj. w dniach 11 – 13 kwietnia 2016 roku odbył się już IX Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego. Mottem tegorocznego spotkania było „Węgiel brunatny gwarantem bezpieczeństwa energetycznego”. Blisko 400 zaproszonych gości m.in. z Polski, Niemiec, Grecji, Czech, Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii, Serbii i Belgii przez trzy dyskutowało o bezpieczeństwie energetycznym i przyszłości węgla brunatnego oraz o nowoczesnych technologiach stosowanych w górnictwie. Wygłoszono 44 referaty z Polski i 21 z zagranicy. Działalność Oddziału i Kół SITG, to także spotkania i wyjazdy naukowo – techniczno – turystyczne, które mają na celu budowanie i zacieśnianie więzi koleżeńskiej, organizowanie życia kulturalnego członków SITG i ich rodzin oraz integrowanie środowisk górników i energetyków.

 

Zarząd Oddziału w Bełchatowie tworzą:

 • Prezes - Kazimierz Kozioł,
 • Wiceprezesi - Tadeusz Jabłoński, Zbigniew Wiaderny,
 • Sekretarz - Dariusz Lewandowski,
 • Skarbnik - Józef Limanówka.

 

Radę Oddziału tworzą :

Zarząd Oddziału wraz z następującymi członkami Zarządu:

 • Andrzej Rupieta,
 • Krzysztof Głowacki,
 • Agnieszka Galewska,
 • Bogdan Mandecki,
 • Maciej Orłowski,
 • Dariusz Kowalczyk.

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodniczący - Eugeniusz Walus,
 • Członkowie - Ilona Jończyk, Elżbieta Krawczykowska.

Więcej informacji na stronie www.sitgbelchatow.pl