Związek Zawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego KWB Bełchatów swoim rodowodem sięga lat 1973-1974, tj. od rozpoczęcia prac przygotowawczych w bełchatowskim złożu. W dniu 23.12.1982 r. M. Gapanowicz, H. Zakrzewski, Cz. Szafraniec dokonali aktu rejestracji NSZZPG przy KWB Bełchatów w Sądzie Rejestracyjnym. Pierwszym przewodniczącym związku został H. Zakrzewski. W dn. 2.02.1984 r. utworzono FZGWB z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1991-1992 związek uczestniczył w tworzeniu i podpisaniu ZUZ. W 1993 r. związek zmienił nazwę na obecną.

W 1998 r. związek uczestniczył w podpisaniu porozumienia (umowa społeczna), którego gwarantem był MSP. Kolejnym etapem działalności związku było przy udziale czterech innych związków zawodowych wynegocjowanie i podpisanie w 2004 r. nowej umowy społecznej, gwarantującej zatrudnienie do 2014 r. oraz uczestniczenie w Społecznej Radzie Konsultacyjnej zakończonej podpisaniem w czerwcu 2010 r. Porozumienia-Umowy Gwarancyjnej zapewniającej tym samym wszystkie wcześniej nabyte prawa do końca 2017 r. Działacze związku pełnią szereg funkcji w ponadzakładowych strukturach związkowych. Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego na XVIII Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów w dniu 06.06.2014 r. został wybrany Krzysztof Mariankowski, który jest też delegatem na Kongres OPZZ. Związek współpracuje również z Konfederacją Związku Zawodowego Górników w Katowicach w której to kolega Mariankowski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Kolegium Konfederacji.

Władze statutowe:

  • Przewodniczący: Krzysztof Mariankowski
  • Wiceprzewodniczący: Stanisław Rożniatowski, Paweł Sentorek
  • Sekretarz: Anna Jankowska

 

Kontakt:

ZZGWB KWB Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów,
skr. poczt. 100
Budynek dyrekcji „Pentagon”, I piętro, pokój 109
nr tel. 44 737 43 80, fax 44 737 35 00
zzgwb.giekkwbb@gkpge.pl