PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest w trakcie realizacji założeń wg otrzymanej koncesji Nr 32/2010/p z dn. 30.06.2010 r. na rozpoznanie złoża Złoczew. Zgodnie z posiadaną koncesją w miesiącu sierpniu 2012 roku zostały zakończone prace związane z wykonaniem wszystkich 272 otworów. Wiercenia trwały od 1 grudnia 2010 r. do 6 sierpnia 2012 r.

W ciągu dwudziestu miesięcy odwiercono w sumie 272 otwory o łącznej długości 45.237 mb, w tym:

 

  • 130 otworów złożowych o metrażu 33.915 mb,
  • 43 otwory geologiczno-inżynierskie w obrębie zboczy projektowanej odkrywki o metrażu 4.811mb,
  • 66 otworów geologiczno-inżynierskich zlokalizowanych w rejonie projektowanego zwałowiska zewnętrznego o metrażu 2.626 mb,
  • 28 otworów hydrogeologicznych o metrażu 2.840 mb,
  • 5 otworów studziennych w hydrowęzłach o metrażu 1.045 mb.

Efektem prac wiertniczych jest materiał niezbędny do prowadzenia prac projektowych. Aktualnie są prowadzone badania laboratoryjne próbek rdzeni pozyskanych z odwierconych otworów oraz analizy już posiadanych wyników wierceń. Trwające analizy uzyskanego materiału oraz badania laboratoryjne wykonywane są w celu rozpoznania warunków geologicznych, jakości i ilości węgla brunatnego w złożu Złoczew. Dotychczasowe wyniki prac wiertniczych ogólnie potwierdzają prognozy co do ilości i jakości węgla znajdującego się w złożu.

 

Po zakończeniu badań i analiz zostanie wykonana dokumentacja geologiczna, projekt zagospodarowania złoża oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew.