Od początku swojej działalności Kopalnia Bełchatów nie płaciła żadnych kar z tytułu naruszenia norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Świadczą o tym również wyniki kontroli przeprowadzanych na terenie Kopalni przez szereg jednostek kontrolujących z urzędu. Wszelkie inwestycje i przedsięwzięcia realizowane były na drodze stosownych uzgodnień i decyzji z kompetentnymi organami administracji rządowej i samorządów terytorialnych, które w sposób szczególny wykazują troskę w rozwiązywaniu problemów ekologicznych na swoim terenie.Kopalnia Bełchatów należy do krajowej i europejskiej czołówki przedsiębiorstw przyjaznych środowisku. Starania Kopalni i wszelkie podejmowane inicjatywy proekologiczne nagradzane i doceniane przez niezależnych ekspertów, wzbudzają zaufanie i uznanie społeczeństwa. Liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane w dziedzinie ekologii tj. Mecenas Polskiej Ekologii, Firma Przyjazna Środowisku (trzykrotnie), Lider Polskiej Ekologii są najlepszym dowodem, że Kopalnia Bełchatów potrafi sprostać wyzwaniom stawianym przez polskie, unijne i globalne regulacje środowiskowe.Kopalnia posiada System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005.Proekologiczne wykorzystanie surowców towarzyszących występujących w zdejmowanym nadkładzie; m.in. kreda jeziorna służy do produkcji nawozu węglanowo-wapniowego wielokrotnie nagradzanego kolejnych edycjach konkursu „Polskie Nawozy” stosowanego do neutralizacji kwaśnych gleb; iły beidelitowe znalazły zastosowanie do robót hydroizolacyjnych.

 

 

Nagrody

 • Lider Polskiej Ekologii: 2006, 2009
 • Firma Przyjazna Środowisku: 2002, 2004-2006
 • Mecenas Ekologii: 2002
 • Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego: 2010
 • Perła Polskiej Gospodarki: 2005
 • Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej: 2007, 2009, 2010, 2012
 • Nagrody za preparat nawozowy Eko-Calcium: 1998, 2004-2008, 2010, 2011
 • Dobrodziej Roku – Urząd Miasta Bełchatów: 2008, 2010
 • Filar Polskiej Gospodarki: 2010, 2012

 Certyfikaty

 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPD-0306 F, Nr 1023-CPD-0307 F wydany przez Instytut Testowania i Certyfikacji
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN – EN ISO 14001:2005, wydany przez Główny Instytut Górnictwa
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN – N 18001:2004 wydany przez TÜV NORD Polska Sp. z o. o.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2001 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2001 wydany przez IQNet – 2009 r.
 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego dla Oddziału Laboratorium, zgodny z normą PN – EN ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

Czy zajmowane pod roboty górnicze istniejące środowisko jest wartościowsze od powstającego w wyniku rekultywacji? Z opisanych powyżej działań Kopalni wynika, że po rekultywacji zasoby przyrodnicze są atrakcyjne zarówno dla środowiska naturalnego (zwierząt i ptactwa) jak i dla człowieka.Tereny pogórnicze odkrywek Bełchatów i Szczerców stwarzają niepowtarzalną możliwość wielokierunkowego zagospodarowania, a duża powierzchnia pozwoli na utworzenie w centralnej Polsce nowej przestrzeni geograficznej o znaczeniu ponad regionalnym, a nawet krajowym. Prawidłowe ukształtowanie i w pełni zagospodarowanie dwóch zbiorników wodnych wraz z ich otoczeniem, wykorzystanie dwóch zwałowisk o niespotykanych w tym rejonie wysokościach, połączenie tradycji górniczej z walorami przyrodniczymi pozwoli na utworzenie nowoczesnych, atrakcyjnych dla ludności obiektów co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i podniesienia dobrobytu.