PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest w trakcie realizacji założeń wg otrzymanej koncesji Nr 32/2010/p z dn. 30.06.2010 r. na rozpoznanie złoża Złoczew. Zgodnie z posiadaną koncesją w miesiącu sierpniu 2012 roku zostały zakończone prace związane z wykonaniem wszystkich 272 otworów. Wiercenia trwały od 1 grudnia 2010 r. do 6 sierpnia 2012 r.

W ciągu dwudziestu miesięcy odwiercono w sumie 272 otwory o łącznej długości 45.237 mb, w tym:

 

  • 130 otworów złożowych o metrażu 33.915 mb,
  • 43 otwory geologiczno-inżynierskie w obrębie zboczy projektowanej odkrywki o metrażu 4.811mb,
  • 66 otworów geologiczno-inżynierskich zlokalizowanych w rejonie projektowanego zwałowiska zewnętrznego o metrażu 2.626 mb,
  • 28 otworów hydrogeologicznych o metrażu 2.840 mb,
  • 5 otworów studziennych w hydrowęzłach o metrażu 1.045 mb.

Efektem prac wiertniczych jest materiał niezbędny do prowadzenia prac projektowych. Aktualnie są prowadzone badania laboratoryjne próbek rdzeni pozyskanych z odwierconych otworów oraz analizy już posiadanych wyników wierceń. Trwające analizy uzyskanego materiału oraz badania laboratoryjne wykonywane są w celu rozpoznania warunków geologicznych, jakości i ilości węgla brunatnego w złożu Złoczew. Dotychczasowe wyniki prac wiertniczych ogólnie potwierdzają prognozy co do ilości i jakości węgla znajdującego się w złożu.

 

Po zakończeniu badań i analiz zostanie wykonana dokumentacja geologiczna, projekt zagospodarowania złoża oraz inne opracowania niezbędne do uzyskania koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew.

 

Koncesję na wydobycie węgla ze złoża Złoczew planujemy uzyskać w roku 2015. Następnie po akceptacji procesu inwestycyjnego oraz uzyskaniu zgód korporacyjnych planujemy niezwłocznie przystąpić do prac przygotowawczych związanych z eksploatacją złoża Złoczew. Planowane na rok 2018 rozpoczęcie eksploatacji (zdejmowanie nadkładu) poprzedzi olbrzymi proces inwestycyjny związany z budową całej infrastruktury niezbędnej do prowadzenia robót górniczych. Przedmiotowy proces inwestycyjny, planowany na lata 2015-2018 związany jest z budową systemu odwodnienia, linii energetycznych, dróg (zmiany w układzie komunikacyjnym), zaplecz oraz innych obiektów zakładu górniczego.

kwbbelchatow_site