Charakter działalności Kopalni Bełchatów powoduje, że zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego, a szczególnie rekultywacja terenów pogórniczych, należą do priorytetowych zadań firmy w jej codziennej działalności.Prowadzona od ponad trzydziestu lat działalność górnicza związana jest z ingerencją w środowisko naturalne. W wyniku działalności górniczej zmianom ulega krajobraz, charakter użytkowania powierzchni, system komunikacyjny oraz systemy urbanistyczne. Taka ingerencja w środowisko przyrodnicze nie napotyka na opór społeczności lokalnej tylko wtedy, gdy zagwarantowane jest ponowne ukształtowanie krajobrazu co najmniej z walorami stanu wyjściowego. W wyniku eksploatacji powstają całkiem nowe warunki do kształtowania innych krajobrazów nierzadko wartościowszych od pierwotnych.Aby cel ten osiągnąć niezbędna jest racjonalna działalność rekultywacyjna rozpoczynana od fazy projektowania inwestycji aż do fazy ostatnich robót zamykających działalność kopalni. Zatem już na etapie przygotowawczym niezbędny jest projekt przyszłych poczynań rekultywacyjnych wraz z zaplanowaniem struktury krajobrazu pogórniczego. Taki projekt krajobrazu powinien przede wszystkim uwzględniać następujące cele: ekologiczny, ekonomiczny i społeczny.Prowadzona przez kopalnię Bełchatów odkrywkowa metoda eksploatacji złóż węgla brunatnego powoduje zmiany w środowisku naturalnym. Zmiany te związane są z:

 • wyłączeniem dużych obszarów ziemi z rolniczego i leśnego użytkowania,
 • przemieszczeniem pokrywy glebowej w obrębie wyrobiska, zwałowiska,
 • powstaniem nowych form rzeźby terenu w postaci sztucznych zagłębień i wyniesień,
 • zmianą sieci hydrograficznej, osadniczej, komunikacyjnej i energetycznej,
 • zmianą stosunków wód podziemnych, spowodowaną odwodnieniem złoża.

Kopalnia Bełchatów prowadzi monitoring:

 • ilości i jakości wody,
 • jakości i ilości ścieków,
 • zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza,
 • emisji hałasu,
 • leja depresji spowodowanego odwodnieniem złoża,
 • osiadań terenu powodowanych lejem depresji,
 • wstrząsów para sejsmicznych.

W zakresie ochrony środowiska naturalnego działania Kopalni stanowią spójny system i koncentrują się na dbałości o trzy podstawowe elementy przyrody: ziemię, wodę i powietrze.

Kopalnia jest świadoma wpływu, jaki wywiera na otoczenie i środowisko naturalne, w związku z tym realizacja zadań związanych z ochroną środowiska była i jest stawiana na równi ze strategicznymi działaniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu górniczego. Podstawowe zadanie, jakim jest wydobycie węgla brunatnego, Kopalnia Bełchatów realizuje zawsze uwzględniając dobro środowiska naturalnego i społeczności lokalnej.

Z naszej inicjatywy mieliśmy przyjemność gościć mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów wszystkich gmin leżących w rejonie złoża Złoczew. Podczas tych wizyt nasi goście mogli się naocznie przekonać o znikomych negatywnych skutkach, jakie kopalnia wywiera na środowisko naturalne, w tym również na produkcję rolną, która w rejonie kopalni funkcjonuje tak samo jak w innych rejonach kraju nie związanych z górnictwem. Wartościowym przykładem rewitalizacji obszarów pogórniczych jest byłe zwałowisko zewnętrzne Kopalni Bełchatów – Góra Kamieńsk.